تفنگ تزریق و پمپ هوای دستی

 

 

 

 

رول بولت

انکر مکانیکی
انکر مکانیکی

 

انکر مکانیکی
انکر مکانیکی

چسبهای کاشت آرماتور بوسونگ ایتالیا

bossong
bossong

 

چسب کاشت آرماتور دو جزئی EPOXY 21

چسب کاشت آرماتور دو جزئی EPOXY 21
چسب کاشت آرماتور دو جزئی EPOXY 21
چسب کاشت آرماتور دو جزئی EPOXY 21
چسب کاشت آرماتور دو جزئی EPOXY 21

چسب کاشت آرماتور V-Plus

 

چسب کاشت آرماتور V-Plus
چسب کاشت آرماتور V-Plus
چسب کاشت آرماتور V-Plus
چسب کاشت آرماتور V-Plus

 

 

 

چسب کاشت آرماتور V-PLUS Winter
چسب کاشت آرماتور V-PLUS Winter

 

 

چسب کاشت آرماتور vinil
چسب کاشت آرماتور vinil

 


چسب کاشت آرماتور دو جزئی POLY SF
چسب کاشت آرماتور  POLY SF

 


چسب کاشت آرماتور poly-ec
چسب کاشت آرماتور poly-ec