آرشیو موضوع: ‘پروژه ها’

نیوجرسی با بتن الیافی و بدون آرماتور

نیوجرسی با بتن الیافی

                    نیوجرسی با بتن الیافی و بدون آرماتور

دیوار پیش ساخته بتنی محوطه ساخته شده با الیاف MFRC

دیوار محوطه بتنی پیش ساخته

                     

پایه اچ دیوار پیش ساخته با بتن الیافی

دیوار بتنی پیش ساخته محوطه