نیوجرسی با بتن الیافی و بدون آرماتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیوجرسی با بتن الیافی و بدون آرماتور

[print_gllr id=734]

دیوار پیش ساخته بتنی محوطه ساخته شده با الیاف MFRC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[print_gllr id=719]

پایه اچ دیوار پیش ساخته با بتن الیافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[print_gllr id=706]