قالب های ICF

بلوک دیواری با عرض متغیر

قالب های ICF


نام بلوک ضخامت (cm) ارتفاع (cm) طول (cm)

بلوک دیواری

بلوک دیواری ۲۵ ۳۰ ۱۰۰
بلوک نعل درگاه بلوک نعل درگاه ۲۵ ۳۰ ۱۰۰
بلوک نشیمن تیرچه بلوک نشیمن تیرچه ۲۵ ۳۰ ۱۰۰
بلوک گوشه بلوک گوشه ۲۵ ۳۰ ۸۰ * ۴۰
قطعه ته بند قطعه ته بند ۶ ۳۰ ۱۴
بلوک دیواری با عرض متغیر بلوک دیواری با عرض متغیر متغیر ۳۰ ۱۰۰
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.