عایق صوت و حرارت

مقایسه ضریب انتقال حرات

دیوارهای ICF دارای ضریب انتقال حرارت بسیار پائینی نسبت به سیستم های متداول می باشند. بدین معنی که پس از بهره برداری از ساختمان اتلاف انرژی از طریق دیوارهای ICF بسیار ناچیز خواهد بود که این خود به معنی صرفه اقتصادی این سازه ها می باشد.

You can leave a response, or trackback from your own site.

پاسخ دهید